Finns bara en läsmetod som har stöd i forskning!

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har stöd i forskningen.

Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisligen kan hjälpa barn i läs- och skrivsvårigheter.
Trots det kan läsinlärningen i skolan idag gå till på många olika sätt.

Läs mer på Forskning.se

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens olika material.

Välj lättläst skoltypsnitt!

IntensivLäsning och Språkljud Utveckling kan beställas med läslistorna i lättlästa skoltypsnittet Skolplus Text. Där skrivs bokstäverna så som skolan lär ut till nybörjare.

Se provsidor - och beställ här!

Ladda ned utan kostnad!

Överskådligt Excel-schema.

Följ dina elevers utveckling vid lästräningen. Här kan du kostnadsfritt ladda ned vårt överskådliga Excel-schema för IntensivLäsning. 

>IntensivLäsning

Klicka på länken ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen! 

Översikt av Wendick-modellen Språk

I Wendick-modellen ingår f n 10 olika material i Svenska. De används för förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. Se den schematiska översikten nedan!Klicka på rubrikerna nedan - eller välj fliken Provsidor överst - för att se de olika materialens innehåll.

Skriva och Förstå del 3 får eleven på ett strukturerat sätt möta dubbeltecknade ord, M och N-regeln samt ljudstridiga ord med Ng-ljud, Tj-ljud, J-ljud, Sj-ljud och vokalförväxlingar Å/O och Ä/E.

Fakta om Skriva och Förstå 3:

 • Jobbar strukturerat med dubbelteckningar och ljudstridigheter i svenska ord.
 • Bjuder många och varierade uppgifter inom varje område.
 • Har en tydlig och ren sidlayout.
 • Praktiskt kopieringsmaterial (266 sidor) som kan återanvändas från år till år.

Skriva och Förstå del 2 tränar eleven vidare med ljudenliga ord, men arbetar nu strukturerat utifrån de olika konsonantförbindelserna i svenska språket.

Här förutsätter vi att eleven känner till vilka språkljud de olika grafemen representerar och i sitt talspråk kan segmentera de enskilda fonemen.

Nu fortsätter eleven genom att öva på korta ljudenliga ord utan konsonantförbindelser, där vi med små steg i taget ökar svårighetsgraden. Vi börjar med tvåbokstavsord innan vi övergår till ord med tre och fyra bokstäver samt ord med ändelser.

Materialet vänder sig både till elever med språklig skörhet och elever med nybörjarsvenska. Här bjuds en systematiserad genomgång av ett grundläggande ordförråd i olika kategorier - plus enkel grammatik.

 • Substantiv ordnade i 51 olika kategorier, plus verb, adjektiv m m
 • Enklare grammatiska övningar
 • Orden och grammatiken övas både muntligt och skriftligt
 • Tydlig och ren sidlayout (298 sidor)
 • Kopieringsmaterial (pdf-fil) som återanvänds från år till år.

Alfabetisering är framtaget för unga och vuxnas tidiga läsinlärning och för elever i behov att lära sig läsa och skriva på det latinska alfabetet. 

Här ges den något äldre eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i bokstavskunskap.

Wendick-modellens Lyssna, Skriv och Läs används för läsinlärning från grunden. Här ges yngre elever en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav.

Fokus ligger på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud), vokaler och konsonanter, olika vokalklanger och minimala par. Dessutom ges visuellt stöd i form av handalfabet och ljudalfabet (munbilder). Ett arbetsmaterial som med fördel kan användas för både enskilda elever och hela klassen. 

Wendick-modellen bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial, och våra erfarenheter bekräftar att intensivträning kan göra underverk.

Aktuell forskning har påvisat att vissa färdigheter måste nötas in. Effekterna av den metod som Wendick-modellens Intensivläsning bygger på bekräftas bl a av SBU-rapport 225, som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Se även Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) bedömning av våra material på deras webbplats Hitta Läromedel.

Språkljud Test och Språkljud Träning är två strukturerade material baserade på bilder. I samma serie ingår även vår klassiker Språkljud Utveckling, som bygger på läslistor.

De här materialen används med fördel för kartläggning och träning av språkljuden hos elever i F-klass, särskola, grundskola, SFI och liknande.  
För mer info om Språkljud - se provsidor

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder 

 

Ladda ned utan kostnad!

Överskådligt Excel-schema.

Följ dina elevers utveckling vid lästräningen. Här kan du kostnadsfritt ladda ned vårt överskådliga Excel-schema för IntensivLäsning. 

>IntensivLäsning

Klicka på länken ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen!