Forskningen och Wendick-modellen!

Lyssna till specialpedagog Gunnel Wendick, som kort berättar om den forskning som Wendick-modellen baseras på. Mer om detta tar vi även upp i våra digitala kurser.
Se vår film här!

Intressant flermetodstudie om Wendick Intensivläsning

Maria Karlsson presenterade 2020 en magisteruppsats vid Umeå Universitet med titeln "Läslistor som en integrerad del i elevers läsinlärning". Det är en flermetodstudie av den tidiga läsundervisningen i årskurs 1 som följts under flera år.

Den baseras på ett ovanligt gediget underlag där hon, i samarbete med kollegorna på sin skola, under en 4-årsperiod haft tillfälle att följa elevernas läsutveckling. Detta kompletteras med kvalitativa intervjuer med både lärare och elever. Här finns mycket intressant läsning!

I studien har man utgått från gruppnivån med läsning för hela klassen enligt den modell för parvis läsning (kompisläsning) som vi presenterar i Intensivläsning, som ett alternativ eller komplement till insatser på individnivå. 
Se hela studien på Diva-portalen

Fina läsresultat ger läsglädje i Ystad

I Ystad har man lagt ut en rapport från ett läsprojekt som pågått sedan 2019. "Det vi har sett är att alla elever blir säkrare läsare med Wendick-metoden. De blir snabbare på att avkoda texter och läser med färre fel. Även elever med särskilda svårigheter, som dyslexi och språkstörningar, får goda resultat."
Se hela rapporten!


Inom kort kommer vi att lägga ut mer material på denna sida!

SBU-rapport om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

  • läsförmåga
  • stavning
  • läsförståelse
  • läshastighet 
  • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Läs sammanfattningen av statliga SBU-rapporten nr 225 


Det finns en läsmetod som bevisligen hjälper!

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett av dem har stöd i forskning, enligt Forskning.se. Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna för att knäcka läskoden.

Detta pekas också ut som den enda metod som bevisligen kan hjälpa barn i läs- och skrivsvårigheter. Läs hela artikeln här! 

PS. Det är ingen tillfällighet att Wendick-modellens språkmaterial baseras på just den metoden.